Práce bez předsudků

Délka trvání

leden 2017 – prosinec 2018

Donor

Projekt "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Projekt se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce. Jeho cílem je podpořit opatření, která povedou ke snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce. Klíčovou aktivitou je tvorba metodiky pro poradenství při volbě profese u dospělých osob (náklad 2000 ks), zohledňující genderové bariéry. Dále proškolení pracovníků/ic ÚP v Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji (30 osob), propagace nových metod poradenství, včetně realizace semináře pro poskytovatele poradenství (50 osob) a publikace řady odborných článků o těchto metodách.

Popis projektu

Projektové aktivity jsou zaměřeny na eliminaci příčin diskriminace na pracovním trhu. A to jak vnějších (informace o možných bariérách zejména na straně zaměstnavatele), tak i vnitřních (nastavení vlastních limitů, které ohraničují pro nás „vhodná“ povolání). Limity jsou nastaveny vertikálně - co je práce „pro muže“ a co „pro ženy“, i horizontálně - která povolání jsou pod moji úroveň a která nezvládnu.

Klíčovou aktivitou celého projektu je tvorba Metodiky pro poskytovatele kariérového poradenství (zaměstnance ÚP, vzdělávacích a poradenských institucí). Ta bude návodem pro práci s klienty/kami při výběru povolání či rozhodování o rekvalifikaci, založeného na jejich kompetencích (formálních i neformálních). V metodice využijeme i výstupy genderové analýzy trhu práce, která proběhne ve všech 3 krajích na samotném počátku projektu. Zaměří se na nabídku a poptávku zaměstnání a zastoupení pohlaví v jednotlivých profesích. Její součástí bude také zjišťování kompetenčních profilů jednotlivých povolání a navržení postupů, jak tyto kompetenční profily využít v poradenské praxi (vč. využití Národní soustavy kvalifikací).

Genderová analýza trhu práce v Královéhradeckém kraji ke stažení zde.

Genderová analýza trhu práce v Pardubickém kraji ke stažení zde.

Genderová analýza trhu práce ve Středočeském kraji ke stažení zde.

Závěrečný seminář projektu: Jak být spokojeným kariérovým poradcem.

Tisková zpráva k ukončení projektku.