Objevujeme zelené poradenství

Délka trvání

Říjen 2023 - Březen 2026

Donor

Projekt "Objevujeme zelené poradenství" (číslo projektu 2023-1-SK01-KA220-VET-000158513) je podpořen z prostředků EU za pomocí programu Erasmus+

Anotace

Změna klimatu může mít dalekosáhlé negativní dopady na naše životy, všichni se ale aktivně můžeme podílet na zlepšení situace. Zásadní roli v tom hrají kariéroví poradci, kteří mohou ovlivňovat rozsáhlou skupinu (současných i budoucích) zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů tak, aby integrovali udržitelnost do své každodenní práce. Cílem projektu je poskytnout kariérovým poradcům a dalším expertům z odborného vzdělávání podporu, znalosti i pomůcky, které mohou dále využít k rozvoji schopností svých studentů a klientů porozumět změně klimatu a reagovat na ni při volbě vzdělávání a zaměstnání. Vyvíjené metody budou v praxi testovány kariérovými poradci a v každém ze zúčastněných států budou vzděláváni tzv. ambasadoři projektu, kteří budou odzkoušené metody dál šířit i po skončení projektu. Na projektu spolupracují zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska a Norska. Projekt rozvine koncept zeleného poradenství a prozkoumá jeho implikace v praxi na základě sdílených znalostí a zkušeností výše uvedených partnerů.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu kariérových poradců. V průběhu projektu proběhne:

  • Výzkum aktuální situace – rešerše aktuální literatury, relevantních politik a dokumentů, výzkum mezi poradci, lektory a experty
  • „Kreativní laboratoře“ fungující na bázi akčního výzkumu s cílem je rozvinout dobrou praxi identifikovanou během výzkumu, zkoumání inovativních nápadů, vedoucí k aplikování zeleného poradenství v praxi a tvorba doporučení prostřednictvím pracovních skupin
  • Vytvoření metodiky (teoretického podkladu pro zelené poradenství), pracovních listů (aktivity pro přímou práci s klienty), a nástroj pro evaluaci vlastní poradenské praxe (pro jednotlivce, organizace či služby)
  • Testování výstupů v praxi, budování sítě aktivních kariérových poradců a vzdělávání ambasadorů v každé ze zúčastněných zemí

WEB projektu: https://www.green-guidance.eu/

Výstupy projektu

  • Příručka přinášející metodologii pro zelené poradenství včetně stanovení přístupu k jeho poskytování

  • Pracovní listy pro podporu zeleného poradenství

  • Nástroj pro audit udržitelnosti pro kariérové poradenství pro odborníky/poskytovatele a organizace odborného vzdělávání

  • Zpráva o dopadu projektu shrnující zkušenosti a doporučení pro zelené poradenství

  • Závěrečný seminář představující výsledky projektu a způsob práce se vzniklými materiály

Koordinátorka projektu

Eva Kavková

Váha: 
0