Bez předsudků k volbě povolání

Délka trvání

Listopad 2023 - Říjen 2025

Donor

Projekt "Bez předsudků k volbě povolání" (číslo projektu CZ.03.01.02/00/22_020/0000872) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost plus

Anotace

Cílem projektu je vyvinout a ověřit nástroje na podporu vědomého a genderově nestereotypního rozhodování o budoucí studijní a profesní dráze. V rámci projektu proškolíme a individuálně podpoříme pedagogy a pedagožky tří ZŠ z Prahy a Středočeského kraje, pracovníky a pracovnice úřadů práce ze stejných oblastí a rodiče žáků a žákyň na spolupracujících ZŠ. Vytvoříme a otestujeme inovativní model spolupráce těchto aktérů, publikujeme metodiky pro genderově nestereotypní praxi (které zapojené osoby z cílové skupiny samy otestují) a vše představíme na vzdělávacím semináři širší veřejnosti.

Popis projektu

 

 

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu pedagogů a pedagožek, rodičů a pracovníků a pracovnic úřadů práce a jejich roli v procesu kariérové volby (rozhodnutí o studijní dráze a budoucí profesi) žáků a žákyň. Nevhodným působením cílové skupiny na žáky základních škol dochází v konečném důsledku k nerovnému postavení žen a mužů na trhu práce, především v kontextu horizontální segregace. Zásadní dopady na strukturu trhu práce a s tím spojené nerovnosti mezi muži a ženami má genderově stereotypní vzdělávání. Jak uvádí Smetáčková (2007), tlaky okolí (školy, rodičů apod.) na genderově konformní vzdělávání jsou vnímány jako samozřejmé, a tedy neviditelné, přičemž tato samozřejmost „posiluje typičnost zvolených ženských a mužských vzdělávacích drah a činí obtížnějším uvažování o volbách
nestandardních, včetně genderově neobvyklých oborů“.

Cílem projektu je vyvinout a v praxi ověřit nástroje na odstraňování genderových stereotypů a podporu vědomého a informovaného rozhodování o studijním oboru a povolání žáků a žákyň, podle jejich skutečných předpokladů a zájmů. Chceme propojit a společně proškolit tři skupiny, které mají klíčovou roli na jejich kariérové rozhodování – pedagogy a pedagožky a ped. pracovníky a pracovnice, rodiče a poradenská pracoviště úřadů práce, tak aby dokázali vědomě pracovat se svými předsudky, dokázali být genderově citlivými průvodci žákům a žákyním při mapování jejich potenciálu a nebáli se je podpořit i v netradiční volbě jejich budoucí studijní a profesní cesty. Model spolupráce budeme vyvíjet a testovat na třech základních školách v Praze a Středočeském kraji a k nim příslušejícím úřadům práce.
Toho dosáhneme díky následujícím krokům:

 • Propojíme aktéry projektu, aby došlo k nastartování spolupráce při poskytování kariérového poradenství žákům a žákyním.
 • Vytvoříme a otestujeme inovativní model spolupráce mezi školou, úřadem práce a rodiči.
 • Proškolíme osoby z cílové skupiny v kritické reflexi ve vztahu k genderovým stereotypům.
 • Naučíme cílovou skupinu používat inovativní metody pro mapování kompetencí, aby dokázali pomoci žákům a žákyním uvědomit si celou šíři svých předpokladů.
 • Vybavíme cílovou skupinu kompetencemi, které jim umožní pomáhat žákům a žákyním rozšiřovat obzory pro kariérní volbu a překonávat překážky při naplňováním genderově nestereotypních kariérních cílů.
 • Dojde k revizi dosavadních aktivit a přístupů na vybraných školách a úřadech práce a zavedení genderově nestereotypních inovací do poradenské praxe i rodičovské podpory.
 • Zástupci všech tří cílových skupin se budou v rámci výzkumných kruhů podílet na vývoji metodik pro cílové skupiny a testovat aktivity podporující genderově nestereotypní kariérové poradenství.

Výstupy projektu

 • Tři metodiky (pro pedagogy a pedagožky ZŠ, pro rodiče žáků ZŠ, pro pracovníky ÚP), které budou obsahovat aktivity podporující genderově nestereotypní kariérové poradenství
 • Návrh inovativního modelu spolupráce školy, rodičů a úřadů práce
 • Evaluační zpráva obsahující informace o ověření účinnosti dopadů nově vytvořených nástrojů v projektu
 • Osvětový seminář představující výsledky projektu a způsob práce se vzniklými materiály

Koordinátorka projektu

Lucie Tvrdíková

Váha: 
0