Škola - místo inspirace

Délka trvání

leden 2022 - říjen 2023

Donor

Projekt "Škola - místo inspirace" (číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002110) je podpořen z prostředků EU za pomoci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Anotace

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj demokratických kompetencí a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze. Projekt reaguje na zjištěné nedostatky v oblasti kvality vzdělávání ve vztahu k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a demokratické kultury na SŠ v Praze.

Popis projektu

   

Projekt reaguje na zjištěné nedostatky v oblasti kvality vzdělávání ve vztahu k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a demokratické kultury na SŠ v Praze. S ohledem na narůstající multikulturní charakter populace Prahy vzrůstají nároky na školu jako sociální systém, který je zmenšeným modelem společnosti, kde se žáci učí setkávat a spolupracovat s dalšími lidmi a formují si představu o fungování celé společnosti. Role školy v socializaci a motivaci je tak nezastupitelná.

Dílčí cíle projektu:

  • Provést analýzu stavu demokratické kultury v rámci školy.
  • Vytvořit doporučení managementu školy jak rozvíjet demokratickou kulturu v rámci školy.
  • Provést analýzu školního vzdělávacího plánu a výukových metod a zjistit, jak jsou do nich průřezově zakomponovány osobnostní a sociální výchova a občanské vzdělávání.
  • Vytvořit vzdělávací program na míru jednotlivým školám na základě analýzy ŠVP, který jim nabídne konkrétní nástroje a metodické pokyny, jak integrovat osobnostní a sociální výchovu a občanské vzdělávání do výuky.
  • Proškolit pedagogy a ped. pracovníky, aby byli schopni nové výukové metody a doporučení aplikovat v praxi.
  • Sdílet příklady dobré praxe z oblasti implementace a rozvoje demokratické kultury, posbírané v rámci projektu mezi pedagogy, pomocí sborníku.

Výstupy projektu:

  • 46 proškolených osob ve vybraných SŠ
  • Metodika, která byla vyvíjena a její obsah byl zkoušen během projektu. Obsahem je část přinášející inspiraci z praxe středních škol, dále koučovací karty rozvíjející pozitivní a demokratické klima v kolektivu a samozřejmě i návod, jak s kartami pracovat. Metodika je ke stažení ZDE
     

Koordinátorka projektu:

Lucie Tvrdíková

Váha: 
0