50+ důvodů zůstat v práci

Délka trvání

leden 2024 - prosinec 2025

Donor

Projekt "50+ důvodů, proč zůstat v práci" (číslo projektu CZ.03.01.02/00/22_037/0002601) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost plus

Anotace

Projekt usiluje o zlepšení postavení žen ve věku 50+ v zaměstnání, jejich udržení se na trhu práce a prevence odchodu do předčasného důchodu. V projektu nabídneme 60 ženám z CS kariérové poradenství a sérii kurzů na rozvoj jejich digitálních i komunikačních dovedností a time-managementu. Rovněž je naučíme, jak pečovat o své fyzické a psychické zdraví, orientovat se v pracovně-právní legislativě, bránit se před diskriminací a rozvineme jejich finanční gramotnost.

Popis projektu

Projekt se soustředí na zlepšení postavení žen ve věku 50+ v zaměstnání, jejich udržení se na trhu práce a prevenci jejich případného odchodu do předčasného důchodu.

Mezi klíčové faktory, kterým musí tyto ženy na trhu práce čelit, patří:

  • Diskriminace na základě věku při hledání nové práce
  • Nedostatek příležitostí pro profesní růst a rozvoj
  • Omezený přístup k celoživotnímu vzdělávání
  • Zvýšený tlak na výkon a produkci v důsledku konkurence na trhu práce
  • Nízká úroveň digitálních dovedností a schopnost práce s moderními technologiemi
  • Nízké pracovně-právní povědomí spojené s vyšším rizikem diskriminace na TP
  • Zvýšený tlak na finanční zajištění budoucnosti s ohledem na blížící se důchod

Tyto faktory společně tvoří cyklus, ze kterého často není možné vystoupit bez vnější pomoci. Ke specifikům výchozího stavu také patří neexistence regionálních NNO zaměřených na kariérní podporu žen i absence veřejných subjektů na úrovni jednotlivých krajů, které by se systematicky věnovaly podpoře CS. Zároveň však registrujeme silnou potřebu změny nerovného postavení na TP mezi ženami z CS, se kterými spolupracujeme, a na kterou v rámci tohoto projektu reagujeme.

Plánované aktivity povedou k získání znalostí, rozvoji kompetencí a pochopení souvislostí, které pomohou CS udržet se na TP a neodcházet do předčasného důchodu.
Prvním krokem je vstupní diagnostika, během které budou zmapovány indiv. potřeby osob a vznikne indiv. akční plán pro zapojení se do dalších aktivit. Osoba bude dále indiv. podporována skrze poradenství/koučink, aby naplnila svůj indiv. akční plán a aby došlo k zvýšení profesní sebedůvěry.
Následně dojde k rozvoji digit. kompetencí, aby si zapojené osoby udržely krok s postupnou proměnou charakteru práce (např. digitalizace) a aby získaly/rozvinuly si žádané dovednosti spojené s využitím IT. Během dalšího kurzu bude u zapojených osob rozvíjena psych. odolnost a fyzické zdraví, aby byly schopny zvládat výzvy pracovního života. V dalším kurzu dojde u CS k posílení komunik. dovedností a time-managementu. Další aktivity, které jsou s ní provázány, jsou zaměřeny na předání znalostí z pracovně-právně oblasti. Také budeme rozvíjet finanční
gramotnost CS, abychom snížili riziko příjmové chudoby.

 

Koordinátorka projektu

Lucie Tvrdíková

Váha: 
0