Lidská práva nediskriminují

Délka trvání

Duben 2015 - Březen 2016

Donor

Projekt „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Anotace

Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost. Klíčovými otázkami, na které projekt předkládá odpověď, jsou: „Co může cizinec udělat v situacích, kdy je diskriminován?“ a „Co by měl vědět příslušník majoritní společnosti, aby se zbavil předsudků vůči cizincům?“. Cílem je tedy na jedné straně zmocňovat cizince k prosazování vlastních práv v každodenních situacích, a na straně druhé zmocnit odbornou veřejnost, která je často na straně diskriminujících, k tomu, aby se uměla lépe vžít do situace cizinců a zbavila se častých předsudků plynoucích z pouhé neznalosti.

Popis projektu

Primární cílovou skupinou jsou cizinci žijící v ČR, konkrétně v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji (tedy regionech s nejvyšší koncentrací cizinců v celé ČR). Tuto skupinu charakterizuje velká diverzita, a to z hlediska pohlaví, rodinného statusu, věku, vzdělání či ekonomické ne/aktivity, země původu a pobytového statusu. Tímto podporujeme nejen vzájemné sdílení zkušeností, ale především usilujeme o vzájemné porozumění i mezi zástupci cizineckých komunit, kteří rovněž podléhají vzájemným předsudkům či diskriminačním postojům. 

Díky absolvování kurzů a poskytnutému poradenství cizinci:

  • získají srozumitelné informace ohledně rozsahu svých práv a možností, jak se legálně bránit diskriminaci
  • zvýší svou samostatnost a sníží závislost na jiných (jednotlivcích či institucích)
  • posílí své komunikační dovednosti, sebevědomí a asertivitu
  • budou schopni samostatně řešit problematické situace, kdy dochází k porušování práv či diskriminační zacházení a budou umět těmto situacím předcházet

K tomu, aby byla práva cizinců skutečně respektována, je důležité rovněž šířit osvětu mezi většinovou společností a odstraňovat panující stereotypy a předsudky, plynoucí často z neznalosti. Tohoto cíle bude dosaženo díky realizaci semináře, určeného veřejnosti.             

Aktivity:

  • intenzivní vzdělávací kurzy
  • otevřené nízkoprahové lekce
  • individuální kariérové poradenství

Místo realizace: Praha

Výstupy:

  • 90 proškolených osob
  • seminář pro odbornou veřejnost zaměřený na sdílení dobré praxe 

Koordinátor projektu: 

Martin Petráš

Tiskovou zprávu k zahájení projektu najdete zde.

Tiskovou zprávu k ukončení projektu najdete zde.