Hledejme po-volání

Délka trvání

Srpen 2016 - Červenec 2019

Donor

Projekt "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu a aktivizaci sociálně vyloučených osob (dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče včetně samoživitelů). Klíčovou aktivitou je sebezkušenostní rozvojový program, který probíhá formou skupinového kariérového poradenství ve 3 krajích - Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském. Jeho účastníci hledají, rozvíjejí a prezentují kompetence, které získali neformální cestou. Program doplňuje individuální poradenství.

Popis projektu

Projekt reaguje na dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na znevýhodněné skupiny obyvatel (osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané), které se projevují především sociální izolací, silnou demotivací a omezenou schopností se uplatnit na trhu práce. Projekt je realizován ve spolupráci s Úřady práce ve výše uvedených krajích, které samy projevují ochotu na projektu partnersky spolupracovat, a to i vzhledem k unikátnosti metodiky, na které jsou založeny tyto projektové aktivity:

  • rozvojový program, postavený na metodě CH-Q, určený k diagnostice a doložení vlastních kompetencí a kvalit získaných v průběhu celého života
  • nácvikový program (zjednodušené development centrum), kde účastníci získávají zpětnou vazbu na své kompetence
  • individuální konzultace, které jsou doprovodnou službou pro předchozí dvě aktivity
  • evaluace a sdílení na závěrečném semináři, důležité z hlediska pilotování této unikátní metodiky

Výstupy projektu:

  • 170 proškolených osob
  • závěrečný seminář určený ke sdílení dosažených výsledků a použitých metod

Koordinátor projektu: 

Martin Petráš

Tiskovou zprávu k zahájení projektu najdete zde.

Aktuální informace o kurzech - termíny