Škola nás baví

Délka trvání

Leden 2020 - Červen 2023

Donor

Projekt "Škola nás baví" (číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001456) je podpořen z prostředků EU za pomoci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Anotace

Cílem projektu je na čtyřech vybraných ZŠ v Praze prostřednictvím vzdělávání a dlouhodobé podpory pedagogů přispět ke zvýšení demokratického klimatu na škole. Demokracií pro účely projektu rozumíme možnost žáků (a potažmo i jejich rodičů) stát se spolutvůrci vlastního vzdělávacího procesu a díky tomu více převzít odpovědnost za vlastní aktuální i budoucí vzdělávací dráhu.

Popis projektu

 

                      

Projekt reaguje na zjištěné nedostatky v oblasti kvality vzdělávání ve vztahu k rozvoji sociálních a občanských kompetencí a demokratické kultury na ZŠ v Praze. V rámci projektu bude provedena analýza kvality výuky a demokratické kultury na školách a zároveň i  spolupráce školy s rodiči. Na základě zjištění doporučíme změny v metodice výuky a ve vzdělávacím programu s cílem začlenit demokratickou výuku do vzdělávání na vybraných školách. Probíhat bude i proškolení pedagogů a jejich podpora při zavádění doporučení. V závěru proběhne sdílení zkušeností napříč vybranými školami a následný tisk doporučení na základě příkladů dobré praxe.

Projekt je v dlouhodobém horizontu zaměřen na prevenci předčasného ukončování školní docházky a zvýšení kvality a dostupnosti primárního vzdělávání. Kvalitu vzdělávání chceme posílit začleněním prvků rozvoje osobnostních, sociálních a občanských kompetencí do výuky, podporou demokratické kultury, respektu k jinakosti a porozumění ve školním kolektivu a posílením spolupráce mezi školou a rodiči.

Realizovány budou následující aktivity:

  • Analýza kvality a způsobu výuky na školách a kvality demokratického prostředí na škole.
  • Návrh úpravy školního vzdělávacího programu a vzdělávacích metodik - metodika pro pedagogy, jak tyto změny aplikovat v praxi. Každá škola si vypracuje akční plán zavádění navržených změn.
  • Proškolení pedagogů a jejich podpora při zavádění doporučení do praxe.
  • Individuální konzultace proškoleným pedagogům, monitoring procesu zavádění změn a následný návrh úpravy ŠVP a dalších metodik tak, aby v praxi fungovaly.
  • Zkoumání kvality spolupráce mezi školou a rodiči. Pomůžeme škole upravit stávající a vytvořit nové aktivity a možnosti užší spolupráce s rodiči.

Výstupy z projektu

  • Více než 150 proškolených osob ve vybraných ZŠ
  • Publikován sborník dobré praxe, který přináší inspiraci na aktivity v hodinách, které zlepšují vztahy ve třídě a její demokratické klima. Sborník je ke stažení ZDE.
  • Vytvořen soubor pracovních listů, včetně metodiky, jak s nimi pracovat. Pracovní listy jsme zacílili na rozvoj občanských, sociálních a osobnostních kompetencí žáků druhého stupně. Pracovní listy jsou ke stažení ZDE.

Koordinátor projektu

Lucie Tvrdíková

Váha: 
0