Podnikání – vaše šance

Délka trvání

Duben 2011 – Březen 2013

Donor

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR

Anotace

Cílem projektu „Podnikání – vaše šance“ bylo podpořit podnikatelské záměry migrantů a migrantek a usnadnit jim tím přístup na český pracovní trh. Projekt byl koncipován jako vzdělávací kurz, který zahrnoval jazykovou výuku, obsahoval tematické přednášky a workshopy zaměřené na podnikatelské minimum a orientaci na trhu práce, nabídl pracovní stáže ve firmách a pro nejúspěšnější účastníky rovněž příspěvek na rekvalifikační kurzy. Během vzdělávacího kurzu bylo všem účastníkům poskytováno kariérní poradenství a asistence na úřadech, využili příležitosti vypracovat si podnikatelský záměr a nejúspěšnější absolventi a absolventky zahájili či znovu obnovili v jiném oboru svoji samostatnou výdělečnou činnost.

Popis projektu

Projekt pomohl podporou migrantů a migrantek, kteří jsou oběťmi vícenásobného znevýhodnění. Byl určen těm, kteří žijí v Středočeském a Plzeňském kraji, a zároveň mohou legálně podnikat v České republice. Cílovou skupinu tvořili:

  • cizinci a cizinky s vízem k pobytu nad 90 dnů
  • cizinci a cizinky s povolením k dlouhodobému pobytu
  • cizinci a cizinky s povolením k trvalému pobytu
  • občané nových zemí EU (Rumunska a Bulharska)

Průběh projektu

Nábor byl připraven a od počátku probíhal paralelně v obou krajích – Plzeňském i Středočeském. Podařilo se nám postupně v průběhu projektu navázat užitečnou spolupráci s řadou institucí a organizací v regionech. Neplánovaně jsme po celou dobu náboru řešili i situaci, kdy se do kurzu hlásili zájemci s bydlištěm v Praze, o které se mylně domnívali, že je krajským městem Středočeského kraje. Na základě schválení významné změny v projektu jsme otevřeli na podzim 2013 navíc 3. cyklus vzdělávacího kurzu, aby se nám podařilo naplnit cílový počet monitorovacích indikátorů. Negativně se v rámci náboru projevily legislativní změny pobytu cizinců na území ČR, kdy se zpřísnily podmínky získání víza za účelem podnikání i celková situace na pracovním trhu v období „ekonomické krize“, kdy mnoho osob z naší cílové skupiny opustilo republiku.

Začlenění jazykové výuky do lekcí se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako velmi efektivní pro zmírnění sociální izolace účastníků a celkově pro podporu jejich sebevědomí. Nedostatečná znalost jazyka či obavy komunikovat v češtině jsou častým průvodním znakem sociální izolace, ve které se cílová skupina nachází.

Kombinovaný vzdělávací blok byl účastníky/cemi vyhodnocen jako velmi přínosný pro zahájení podnikání. Díky interaktivnímu způsobu vedení výuky bylo docíleno propojení teoretických informací s praktickým nácvikem. Během individuálních konzultací získali účastníci a účastnice zpětnou vazbu od lektorů a kontaktních pracovníků k vlastnímu podnikatelskému plánu, který si vypracovávali v průběhu lekcí (tedy aplikovali získané znalosti přímo do praxe).

Celkově bylo z projektu podpořeno 77 osob, z toho úspěšných absolventů bylo celkem 57 a počet nově vytvořených pracovních míst - nově registrovaných OSVČ dosáhl počtu 29 osob.

Klíčovým indikátorem pro projekt byl počet nově vytvořených pracovních míst. Protože jsme měli problémy tento indikátor naplnit (došlo k značnému poklesu migrantů v důsledku ekonomické krize, ztížily se legislativní podmínky pro podnikání migrantů v ČR, apod.), po dohodě s projektovou manažerkou MPSV jsme navýšili počet vzdělávacích kurzů tak, abychom zvládli cílovou hodnotu 28 nově zaregistovaných živností naplnit. Z toho důvodu tedy počet podpořených osob značně převyšuje původně plánovaný počet 48 osob. Rovněž počet úspěšných absolventů kurzů je vyšší – i zde je to díky dvěma přidaným kurzům (skupiny v Plzni a ve Středočeském kraji). Avšak i zde zdaleka ne všichni, kteří absolvovali kurz a sestavili podnikatelský plán, začali reálně podnikat.

Udržitelnost a výstupy projektu

Výstupy projektu jsou udržitelné především v podobě ekonomické aktivity úspěšně podpořených účastníků a účastnic. Díky podpoře ze strany projektového týmu si vybrali obor, ve kterém se chtějí realizovat (který odpovídá jejich dovednostem či který je ekonomicky proveditelný a perspektivní), založili si živnost, sestavili podnikatelský plán a zahájili samostatnou výdělečnou činnost.

Podklady vzdělávacího kurzu pro začínající podnikatele z řad migrantů a migrantek byly zpracovány do přehledného curricula, které je k dispozici všem zájemcům, kteří by chtěli realizovat podobné aktivity, ke stažení ZDE.

Navíc know-how, které tým získal v tomto projektu, zpracoval do dalších aktivit, které EKS v současné době realizuje (jedná se především o vzdělávací projekt v Plzeňském a Středočeském kraji). Pro tyto účely rovněž pokračujeme v navázané spolupráci jak s cílovou skupinou, tak i s úřady či organizacemi v těchto dvou krajích.

Doba trvání projektu

Duben 2011 – březen 2013

Koordinátorka projektu

Markéta Šejvlová
marketa.sejvlova@ekscr.cz

 

Projekt Podnikání - Vaše šance byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.