Jsme v Praze doma

Délka trvání

Srpen 2019 – Červen 2022

Donor

Projekt "Jsme v Praze doma" (číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011223) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Cílem projektu je podpořit sociálně izolované miganty/ky k hlubšímu začlenění do společnosti i na trh práce, a to formou vzdělávání, individuálního poradenství a posílení jejich sociálních vazeb. Kromě přímé podpory migrantů/ek formou kurzů budou také vyvinuty nové metody pro práci s cílovou skupinou, které budou otestovány v kurzech a publikovány ve formě příručky pro samostudium.

Popis projektu

Záměrem projektu je aktivizovat migranty/ky, kteří dlouhodobě pobývají v ČR, ale stále žijí izolovaně od české společnosti. Projekt usiluje o to rozvinout jejich znalost češtiny, poskytnout jim informace o fungování české společnosti, posílit jejich sebedůvěru, komunikační a interkulturní dovednosti a zapojit je do místní komunity a na trh práce. Projektové aktivity jsou koncipovány tak, aby umožnily migrantům/kám překonat bariéry, bránící jim v hlubší integraci do společnosti, včetně nalezení zaměstnání. Realizovány budou následující aktivity:

  • Kurzy češtiny od úrovně A2 až po C1
  • Semináře zaměřené na základní informace o právech a povinnostech souvisejících s životem v ČR
  • Kurzy zaměřené na zlepšení komunikačních, demokratických a sociálních dovedností
  • Kurzy osobního rozvoje založené na metodě CH-Q, pomáhající identifikovat vlastní kompetence a kvality
  • Individuální konzultace, které jsou doprovodnou službou pro předchozí aktivity

Komu je projekt určen

Projekt je zaměřen na migranty/ky, kteří splňují následující kritéria:

  • Občané z třetích zemí (tedy zemí mimo EU, EHP a Švýcarska), kteří dlouhodobě a legálně pobývají na území ČR.
  • Druhy pobytů: dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů), dlouhodobý pobyt, přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska, trvalý pobyt.
  • Bydliště v Praze.

Výstupy projektu

  • 160 proškolených osob
  • Publikování nové metodiky a materiálů z kurzů ve formě příručky, určené především cílové skupině, ale také odborníkům, kteří s ní pracují

Koordinátor projektu

Lucie Tvrdíková

 

Aktuálně otevřené kurzy v rámci projektu naleznete zde.

Váha: 
0