Tisková zpráva: EKS vydává dvě publikace, které podporují demokratické chování

Lucie Tvrdíková
Aby se nám dobře žilo, abychom prosperovali a abychom mohli svobodně uplatnit svůj potenciál, potřebujeme demokracii. A demokracie potřebuje občany, kteří ji budou vytvářet a pečovat o ni. Jenže člověk se s demokratickými kompetencemi nerodí a je potřeba tyto kompetence u každého jedince podporovat, rozvíjet a předávat je dalším generacím.Velký podíl na tom má samozřejmě rodina, jenže ne všechny děti se mohou opírat o dostatečně podnětné domácí prostředí. Kus práce tak leží na bedrech škol jako demokratických institucí. Proto jsme od roku 2020 realizovali projekt s názvem „Škola nás baví“, jehož cílem bylo především rozvíjet demokratické klima na čtyřech zapojených základních školách (ZŠ Angel, ZŠ Petřiny – Sever, ZŠ Solidarita, ZŠ Strossmayerovo náměstí) a podporovat pedagogy a pedagogické pracovníky v tom, aby dokázali lépe rozvíjet demokratické kompetence u žáků.
 
              
              Ačkoli nás téměř ihned po zahájení projektu zaskočila pandemie onemocnění Covid-19, podařilo se nám realizaci aktivit upravit tak, aby bylo dosaženo cíle. Na začátku projektu jsme začali s podrobnou analýzou výchozího stavu demokratické kultury na každé zapojené škole. Analýzy se skládaly z dotazníkového šetření mezi učiteli, žáky i rodiči, z hloubkových rozhovorů mezi učiteli a z analýzy vybraných dokumentů školy. Úvodní analýza nám i škole poskytla ucelený a podrobný obrázek o tehdejším stavu demokratické kultury na škole. Na základě zjištěných poznatků byly vytvořeny doporučení a následně akční plány pro implementaci konkrétních opatření. Paralelně s tvorbou doporučení a akčních plánů byly realizovány kurzy pro pedagogy a pedagogické pracovníky, které byly šity na míru vzdělávacím potřebám účastníků. Byly realizovány kurzy jako Sebepoznání a sebereflexe ve výuce, Práce s kompetencemi a portfoliem, Mapování kompetencí dle metody CHQ a další. Školy byly následně podporovány v implementaci poznatků z kurzů i v implementaci doporučení skrze individuální konzultace, další vzdělávací aktivity a sdílecí setkání, kde si pedagogové mohli vyměnit dobrou praxi. Na závěr proběhla evaluace, která se opět skládala z dotazníků mezi učiteli, žáky a rodiči a z rozhovorů s učiteli a která vyhodnocovala, nakolik se podařilo demokratickou atmosféru na školách zvýšit.
 
               Kromě rozvoje demokratické kultury na zapojených školách a podpoře více než 150 učitelů v tom, jak rozvíjet osobnostní, sociální a občanské kompetence u žáků, jsme také vytvořili dvě publikace (sborník a metodiku), které podporují rozvoj demokratických kompetencí. Do sborníku s názvem „Přes příběhy k lepším vztahům – Tipy do třídnických hodin“ jsme sepsali inspiraci na zážitkové aktivity do třídnických hodin pro rozvoj demokratických kompetencí. Text sborníku obsahuje řadu sesbíraných příběhů, inspirace a přístupů ze zapojených škol. Zároveň se v publikaci objevují i citace žáků z provedených výzkumů. Metodika nese název „Trénujeme kompetence – Pracovní listy pro rozvoj demokratického klimatu“ a obsahuje soubor pracovních listů a praktický manuál, jak při jejich realizaci postupovat. Aktivity byly ověřovány v rámci projektu a obsahují hlavičku s informacemi pro lepší plánování hodiny. Obě publikace jsou dostupné na našem webu. Sborník i metodika byly rozeslány na zapojené školy a jsou dále distribuovány na další základní školy, aby s nimi mohli pracovat i další učitelé.
 
                
O EKS
Jsme vzdělávací a poradenská organizace, která usiluje o to, aby lidé byli v práci spokojení. Zaměřujeme se na kariérové poradenství a vzdělávání a již 20 let rozvíjíme jednotlivce i celé týmy. Našim klientům pomáháme najít to správné povolání, ve kterém by se cítili naplnění. Organizace podporujeme v tom, aby vytvořily pracovní prostředí, kde se všichni cítí dobře. Profesionálům nabízíme vzdělávání v oblasti kariérového poradenství a rozvoje měkkých dovedností. Vydáváme vlastní metodiky a publikace v oblasti vzdělávání, poradenství a osobního rozvoje. Jsme vzdělávací organizací akreditovanou při MPSV a MŠMT a členy nezávislé platformy Expertní komora kariérového poradenství, z.s.
Dlouhodobě se zasazujeme o cílenou podporu systémového rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání na českých školách.  Školním poradcům nabízíme vzdělávání na míru i podporu formou individuálního mentoringu. Spolupracujeme s několika kraji při naplňování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. V rámci zapojení do mezinárodních projektů jsme vydali dvě publikace určené školním poradcům, které byly v roce 2017 a 2021 oceněny Národní cenou kariérového poradenství. 
 
 
Kontaktní osoba: Lucie Tvrdíková
Telefon: +420 774 454 970
Webová stránka: www.ekskurzy.cz