Poradce je oporou kariérového rozvoje svých klientů. Co je oporou kariérového poradce?

Helena Košťálová

Všichni kariéroví poradci to znají. Víme, že náš klient - dospělý či školou povinný žák - potřebuje celou škálu dovedností a znalostí, aby byl schopen budovat svoji kariéru (vzdělávat se, hledat uplatnění…) v dnešním rychle se měnícím světě. A tak se snažíme podporovat rozvoj mnoha oblastí a to pokud možno rovnoměrně.

Jak se v tom ale neztratit? Kde brát pevnou půdu pod nohama a jistotu, že to dělám správně?

 

Inspiraci jsme našli u britské CDI, organizace, která právě pro tento účel zpracovala Rámec kariérového rozvoje (CDI: Career Development Framework).

V podstatě jde o komplexní přehled kompetencí kariérového rozvoje v souvislostech, jde o standard definující, jak má vypadat kariérové poradenství 21. století.

Co to jsou kompetence kariérového rozvoje?

Podpora kariérového rozvoje v 21. století (kromě např. poskytování informací či zprostředkování zkušeností) zahrnuje i tzv. kariérové vzdělávání – což je v podstatě učení lidí dovednostem, které potřebují ke spokojené kariéře (kompetence kariérového rozvoje).

Jak těmto kompetencím rozumět?

Kompetencí je celkem šest a lze se na ně dívat optikou “vrstev”.

 

První vrstva se týká především naší sebereflexe a zahrnuje tyto tři kompetence:

 • celoživotní rozvoj

 • zkoumání alternativ

 • řízení vlastní kariéry

Druhá vrstva se týká interakce nás s okolím a představuje tyto dvě kompetence:

 • vytváření příležitostí

 • rovnováha profesního a osobního života

Třetí vrstva se týká širších souvislostí na globální rovině a patří sem jedna kompetence:

 • vnímání světa v souvislostech

 

Komu rámec slouží?

Kariérovým poradcům, koučům, učitelům a dalším profesionálům v oblasti kariérového rozvoje.

K čemu je to dobré?

Svět práce v 21. století se poměrně rychle mění a stále větší důraz je kladen na proaktivitu každého z nás. Zatímco v první polovině 20. století bylo pro profesní spokojenost klíčové být přijat na správnou školu a do vhodného zaměstnání (kde většina lidí setrvala po celé produktivní období), dnes se stále častěji setkáváme s tím, že některé profese zanikají zatímco vznikají nové a svět práce je plný změn a překvapení. Strategie „jednou pro vždy se dobře rozhodnu“ již nefunguje a my se buď vydáme do rukou osudu (trhu práce), nebo převezmeme aktivní roli a naučíme se změny (alespoň částečně) předvídat a reagovat na ně (dalším vzděláváním, změnou zaměstnání, vytvořením vlastní podnikatelské cesty atd.). Je nasnadě, že druhá z cest je pro nás méně ohrožující a nabízí více možností realizovat svůj profesní život podle svých představ. Jako profesionálové v oblasti kariérového rozvoje jistě chcete svým klientům dopřát totéž.

Rámec přehledně ukazuje potřebné kompetence kariérního rozvoje (identifikované počátkem 20. let 21. století). Každý profesionál má díky tomu vodítko, může si snadno zkontrolovat, zda u svého klienta rozvíjí všechny potřebné kompetence rovnoměrně a dělá tak dobrou službu svým klientům.

S vědomím, jaké kompetence je důležité rozvíjet můžete připravovat individuální i skupinové programy. Při revizi kompetencí pravděpodobně zjistíte, že některé kompetence spadají do působnosti jiných kolegů na vašem pracovišti, případně že je vaši klienti rozvíjejí prostřednictvím jiné služby. Samozřejmě, že na to nemusíte být sami a je dobře, že se služby distribuují. Pro vás je důležité alespoň monitorovat, co a v jaké kvalitě i rozsahu váš klient dostává (a zda je to pro rozvoj kompetencí dostačující).

 

Kompletní seznam kompetencí dle rámce CDI: 

 1. Celoživotní rozvoj

o    Aktivně využívat pomoci, podpory a zpětné vazby.

o    Převzít odpovědnost za své učení a stanovovat si cíle/usilovat o vysoké cíle.

o    Hledat výzvy a příležitosti pro rozvoj, zkoušet nové věci.

o    Reflektovat a zaznamenávat úspěchy, zkušenosti a proces učení a být schopný je prezentovat (komunikovat) ostatním.

o    Plánovat si další kroky ve vzdělávání a v práci.

o    Být si vědom svých silných stránek, zájmů a hodnot.

 1. Zkoumání alternativ

o    Přemýšlet o tom, jaká zaměstnání a role chce vykonávat, vytvořit si jasný směr své kariéry a aktivně se o něj snažit.

o    Aktivně vyhledávat a využívat informace o trhu práce a informace o vzdělávacím systému.

o    Pochopit různorodost vzdělávacích cest a způsobů, jak se k nim dostat a uspět v nich (včetně znalosti nároků na příslušnou kvalifikaci).

o    Aktivně si vytvářet povědomí o pracovních místech, kultuře a očekáváních na pracovišti.

o    Umět zanalyzovat proces přijímacího řízení a umět se připravit na přijímací a výběrová řízení.

 1.  Řízení vlastní kariéry

o    Chápat, že kariérní dráhy mohou být rozmanité, posuzovat výhody i rizika spojené s nimi a zvažovat, které z konceptů jsou vhodné právě pro ně.

o    Aktivně využívat nástroje pro sebeprezentaci.

o    Vytvářet plány možných kariérních cest, stanovovat priority a rozvíjet rozhodovací schopnosti.

o    Pracovat s chybou a budovat odolnost vůči nezdarům.

o    Posilovat sebedůvěru a optimismus.

o    Pracovat se změnou, řídit klíčová období změn.

 1. Vytváření příležitostí

o    Budovat funkční sociální vazby v rámci školy i mimo školu.

o    Být proaktivní v záležitostech vzdělávání a kariéry.

o    Budovat pozitivní sebeobraz.

o    Chápat podnikání jako jednu z možných kariérních cest.

o    Aktivně se zapojovat do rozmanitých týmových rolí, vč. role vedoucí

o    Být kreativní a agilní.

 1. Rovnováha profesního a osobního života

o    Mít představu o tom, jaké náklady se pojí s běžným životem, umět balancovat příjmy a výdaje.

o    Umět se smysluplně zapojit do komunity.

o    Dokázat plánovat, stanovit si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmy, preference i životní podmínky.

o    Vědět, že změna je součástí života a dokázat ji využít pro svůj prospěch.

o    Reflektovat význam práce a odpočinku pro duševní zdraví.

o    Umět si představit více scénářů budoucího života, které by přinášely spokojenost

 1. Vnímání světa v souvislostech

o    Uvědomit si, že trendy ve společnosti/na trhu práce mají dopad na vznik a zánik profesí.

o    Uvědomit si, co všechno může ovlivnit rozhodování.

o    Kriticky posuzovat události a vývoj veřejného života a jejich dopad, zaujímat informovaná stanoviska a dokázat je obhájit.

o    Uvědomovat si vazbu mezi kariérou a životním prostředím.

o  Posuzovat sebe v souvislostech a kontextu celého života.

Jak to vypadá v praxi?

Pro účely kariérových poradců pracujících s mládeží jsme vytvořili přehledné grafické zpracování každé kompetence, vč. inspirace na aktivity ve výuce. Již brzy je všechny odhalíme...