Podílíme se na tvorbě nové metodiky pro profesní vzdělávání cizinců a cizinek

Markéta Cudlínová

Jak při hledání zaměstnání migranti a migrantky nejčastěji postupují? Které zdroje informací o pracovním trhu a jaký typ podpory se jim při hledání práce nejvíce osvědčily? Jak zlepšit stávající služby poskytované migrantům a migrantkám v oblasti pracovního poradenství? Na tyto a další otázky bude odpovídat nově vytvořená univerzálně přenosná metodika šitá na míru skutečným potřebám migrantů a migrantek. Tato metodika určená pracovníkům poskytujícím poradenství a vzdělávání migrantům a migrantkám bude vycházet z jejich zkušeností s hledáním práce a z praxe poskytovatelů služeb a poradenství v pěti evropských zemích.

Na její tvorbě se bude podílet Evropská kontaktní skupina spolu s dalšími pěti partnerskými organizacemi z Polska, Velké Británie, Španělska a Německa, které mají dlouholeté zkušenosti z oblasti integrace migrantů a migrantek na trh práce. Před samotnou tvorbou metodiky proběhne výzkum ve všech partnerských zemích, zacílený na zmapování současné podoby, rozsahu a efektivnosti poradenských, vzdělávacích a informačních služeb poskytovaných migrantům.

Kdo jsou naši partneři

Partnerské organizace mají specifické znalosti z různých oborů a odlišné zkušenosti s prácí s migranty a migrantkami, ze kterých budeme při tvorbě metodiky čerpat.

Praxis je komunitní centrum v multietnické čtvrti Bethnal Green ve Východním Londýně, kde se více než 20 let tradičně usazovaly bangladéšské, indické a později také somálské rodiny. Mimochodem, právě zde se odehrává známá kniha britské spisovatelky Moniky Ali, která vyšla v češtině pod názvem V ulici Brick Lane. Centrum nabízí pestrou škálu služeb pro migranty a migrantky – poradenské a informační služby v důležitých oblastech (zaměstnání, bydlení, zdraví, práce, …), jazykové kurzy, tlumočnické služby, školení pro migranty, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje svých komunit a další.  Nabídka pokrývá potřeby rozdílných skupin cizinců – od nově příchozích, azylantů, cizinců bez dokladů až po dlouhodobě usazené cizince. O velkém vlivu centra vypovídá samotný fakt, že ročně nabídne své služby a programy více než 14 000 migrantům.  

Jazyková škola Iberika z Německa byla založena – jak už její název naznačuje, dvěma Španělkami, které se usadily před 15 lety v Berlíně. Specializuje na výuku němčiny jako cizího jazyka, angličtiny, španělštiny a portugalštiny a na integrační kurzy pro migranty a migrantky. Mimo to je zapojena do řady mezinárodních projektů: podílela se například na tvorbě inovativního výukového programu angličtiny s využitím sociálních médií (facebook, skype, …) nebo na vytvoření prostoru pro efektivní propagaci a sdílení výstupů evropských projektů (metodik, vzdělávacích metod, studií atd.).

Společnost The Gilfillan Partnership je v Anglii velmi dobře etablovaná ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Specializuje se na přípravu a evaluaci mezinárodních vzdělávacích programů a projektů. Jedním z témat, kterému se dlouhodobě věnuje, je právě integrace znevýhodněných osob na trh práce (migranti, mladí lidé, lidé ohrožení sociálním vyloučením). Společnost se tak podílela například na tvorbě akčního plánu na snížení nezaměstnanosti v Jižním Londýně. Výsledkem byla konkrétní doporučení, jak využít pracovní potenciál a dovednosti, které nezaměstnaní lidé z této oblasti mají, tak, aby se podařilo jejich začlenění na trh práce.

Španělská nezisková organizace Fundacion Laboral Del Metal velmi úzce spolupracuje se zaměstnavateli v oblasti kovoprůmyslu a nabízí školení a tréninky šité přesně na míru jejich požadavkům. Ročně proškolí více než 1200 místních i zahraničních pracovníků a významně tak přispívá k snížení nezaměstnanosti v regionu Cantabria. Organizace je ale také zapojena do mnoha mezinárodních projektů, spolupodílela se například na tvorbě praktického e-learningového modulu pro uchazeče o zaměstnání „Pathways to work“. V tomto modulu uchazeči získají nejen informace, jak se připravit na pohovor, ale také mají možnost zlepšit své komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu nebo ujasnit si své schopnosti a dovednosti, které mohou zaměstnavateli nabídnout.

Fakulta managementu a ekonomie Univerzity v polském Štětíně zaštítí úvodní výzkum, jehož výstupy budou tvořit základ pro tvorbu metodiky. Univerzita je partnerem řady mezinárodních vzdělávacích projektů a v realizaci výzkumů má mnoholetou praxi. Angažuje se také v oblasti politiky trhu práce – tvorbou analýz zaměstnanosti, vzdělávacími programy pro studenty zaměřenými na vstup na trh práce, nabídkou studijních programů dle aktuální poptávky zaměstnavatelů atd.

Metodika pro poskytovatelé služeb a poradenství migrantům a migrantkám bude zahrnovat bohaté praktické a odborné znalosti všech partnerů. Díky partnerství různorodých organizací ze čtyř zemí dojde k propojení odlišných zkušeností a především příkladů dobré praxe. Výsledná metodika pak bude nabídnuta zdarma všem zájemcům a zájemkyním o oblast profesního vzdělávání migrantů a migrantek.
Nezapomeňte sledovat naše webové stránky – aktuální informace o tvorbě metodiky zde budeme průběžně uveřejňovat.

Tento projekt byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci.