Otevřený dopis České ženské lobby ministrovi práce a sociálních věcí ve věci financování projektů v rámci OP LZZ

Eva Kavková

Přinášíme otevřený dopis České ženské lobby adresovaný ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi ohledně financování projektů v rámci OP LZZ, ESF ČR. Usnesením přijatým na schůzi dne 8. 3. 2012 byla tato iniciativa podpořena rovněž Výborem pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, který funguje pod Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
k rukám ministra Dr. Ing. Jaromíra Drábka
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Praha, 9. března 2012

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem České ženské lobby, sítě 21 nevládních neziskových organizací, které se mnoho let angažují v problematice rovných příležitostí žen a mužů, v oblasti dodržování lidských práv a protikorupčního chování ve společnosti a politice a které usilují o transparentnost a dodržování zásad v těchto oblastech.

Obracíme se na Vás s otevřenou výzvou, ve které bychom rády vyjádřily svůj nesouhlas s dosavadní politikou financování z OP LZZ a požádaly Vás o zodpovězení našich dotazů.
K našemu rozhodnutí otevřeně se vyjádřit k systému financování ze SFEU, konkrétně OP LZZ, došlo poté, co jsme obdržely výsledky výzvy č. 76, oblast podpory 3.4. Do této výzvy, ostatně jako do výzev z jiných oblastí podpory, se mohly přihlásit nejen neziskové a obecně prospěšné organizace, ale i komerční subjekty.

Rády bychom poukázaly na následující netransparentní praktiky při výběru podpořených projektů:

1. Do výzvy byly přijaty žádosti od firem či organizací, které byly založeny krátce po nebo před vyhlášením výzvy a nemají žádné zkušenosti v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Projekty některých z nich byly ve výzvě podpořeny. Přehled podpořených projektů, členěných dle typu žadatele, data založení a oblasti činnosti zasíláme v příloze. Jak je možné, že podporu získávají i nově založené subjekty bez adekvátních zkušeností, u kterých je zcela zřejmé, že byly účelově založeny právě k čerpání dotací?

2. Ve výzvě nebyla podpořena žádná z členských organizací České ženské lobby ani žádná z dalších organizací, které se prosazováním rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě věnují a mají za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů z evropských fondů (Gender Studies, Aperio, Evropská kontaktní skupina, proFem či Otevřená společnost). A to i přesto, že některé z nich obdržely za svůj projekt vysoké bodové ohodnocení. Je třeba také zmínit speciální podmínku výzvy, která ukládá každému projektu zapojit genderového experta či genderovou expertku. Všechny jmenované nepodpořené organizace byly jako expertní v oboru oslovovány mnoha firmami, organizacemi a institucemi s žádostí o poskytnutí experta/ky. Organizace byly také osloveny přímo od zadavatele výzvy (MPSV) s nabídkou účasti ve výběrové komisi výzvy. I přes tento jasný doklad odbornosti, související s danou výzvou, nebyl projekt ani jedné z těchto neziskových organizací vybrán.

Žádáme o vysvětlení, proč projekty, které prošly hodnocením s dostatečným počtem bodů, nebyly předloženy výběrové komisi. Jaký klíč stanovoval předvýběr projektů? Samotný proces tohoto výběru je velice netransparentní.

3. Nelze posoudit kvalifikovanost hodnotitelů a hodnotitelek ani výběrové komise, neboť není známo jejich složení, a to ani zpětně po ukončení výzvy. Na kvalitu hodnotitelů/ek v rámci výzev je upozorňováno již delší dobu, a to nejen Českou ženskou lobby, ale i ve Stínových zprávách k vládním Zprávám o plnění priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže nebo Výborem pro institucionální zajištění rovných příležitostí žen a mužů. Jaká kvalifikace vybraných hodnotitelů a hodnotitelek byla zvolena pro hodnocení této výzvy, která s sebou nese specifika chápání genderové tematiky? Podle vyhlášení výsledků bylo k dispozici přes 1500 hodnotitelů a hodnotitelek. Proběhlo odborné školení v oblasti rovných příležitostí žen a mužů?

4. Byl u hodnotitelů a hodnotitelek ověřen případný střet zájmů? Podepisovali prohlášení, že nefigurují v žádné firmě poskytující poradenství o fondech ESF, nebo v organizacích, které předkládaly projekt?

5. Po ukončení hodnocení projektů řada neúspěšných NNO dostala dopis od poradenských firem, které se profesionálně zabývají psaním projektů, s nabídkou poradenství pro získání projektu v další výzvě. V dopise firmy zdůvodňovaly svou expertízu tím, že jejich zaměstnanci a zaměstnankyně zároveň působí jako hodnotitelé předkládaných projektů. Cituji: „Vzhledem k tomu, že naši pracovníci působí často i jako hodnotitelé v rámci OPLZZ a současně máme zkušenosti z přípravy a realizace projektů včetně vlastních, můžeme posoudit případné nedostatky zcela objektivně.” Toto je jasný příklad střetu zájmů na straně hodnotitelů/ek.

6. Rády bychom však také upozornily na skutečnost, že se nejedná pouze o výzvu č. 76. I ostatní výzvy OP LZZ, konkrétně oblasti podpory 2.1. a 3.3., vykazují známky netransparentnosti a nerovného přístupu. Zejména pak v momentě, kdy nebyly podpořeny projekty neziskových organizací s vyšším bodovým ohodnocením oproti firmám s nižším hodnocením, jako například:

  • Výzva č. 68, oblast podpory 3.3., projekt s číslem CZ.1.04/3.3.05/68.00067 Charita sv. Anežky Otrokovice získala celkový počet bodů 94,078, nezískala podporu
  • Tatáž výzva, projekt s číslem CZ.1.04/3.3.05/68.00127 Svaz paraplegiků získal celkový počet bodů 88,06, opět nezískal podporu.

Naproti tomu získaly z dané výzvy podporu projekty následujících firem:

  • Škola manažerského rozvoje, celkový počet bodů 81,396
  • CANA s.r.o. celkový počet bodů 81,328
  • JOB ASISTENT s.r.o. celkový počet bodů 84,158

Výzva č. 63, oblast podpory 2.1, projekt s číslem CZ.1.04/2.1.01/63.00022, Rodinné centrum Pexeso získalo 89,233 bodů, nezískalo podporu. 46 % podpořených projektů dosáhlo nižšího počtu bodů.
Není zde jasný princip rozhodování o tom, který projekt bude či nebude podpořen. Jak je možné, že projekty s vyšším bodovým hodnocením podpořeny nejsou, a to na úkor projektů s nižším bodovým hodnocením?

Žádáme Vás o zodpovězení našich dotazů a vyjádření k systému udělování dotací na MPSV. Tento dopis zároveň zasíláme i na Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zastoupení Evropské komise v ČR, České tiskové agentuře a dalším významným médiím.

Předem děkuji za Vaši reakci a jsem s pozdravem.

Za Českou ženskou lobby

Jana Smiggels Kavková
Předsedkyně

Usnesením přijatým na schůzi dne 8.3.2012 byla tato naše iniciativa podpořena rovněž Výborem pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, který funguje pod Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Jako příloha dopisu byly zaslány následující tabulky

Rešerše výsledků výzvy 76, oblast podpory 3.4.

 

Žádostí podaných

Podpořeno

nepodpořeno

NNO

159

26

133

Firmy

137

26

111

Další subjekty (obce, kraje, nemocnice, školy, hospodářské komory)

39

15

24

Fyzické osoby

7

1

6

 

Firmy

 

Bez zjevné souvislosti s problematikou RP

(stavebnictví, zámečnictví, masérské služby, výroba psích pelechů, obchod)

Ve vztahu k problematice RP

(poradenství, konzultace, realizace kurzů, vzdělávání, zprostředkování zaměstnání)

Založeny 2009 a později

Počet podpořených projektů

11

15

9 (6 v r. 2011)

Objem finančních prostředků

68,2MG

83,5MG

56,5MG

 

Příklady „překvapivých“ úspěšných žadatelů:

  • LAPP KABEL, s.r.o (výroba a montáž elektrodílů): projekt „BENEFIT“ (7,2 MG)
  • Nová dimenze, s.r.o. (zal. 2/2011, masérské služby) : projekt Nejsem na to sama – komplexní vzdělávací, podpůrný a poradenský program pro ženy začínající podnikání (4,7MG)
  • COFET, a.s. (zal. 2011, stavebnictví): projekt ŽENA A ŽIVOT… (6,3 MG)
  • I love pets, s.r.o. (zal. 2009, výroba a prodej psích pelechů): projekt Rovné příležitosti v Kunštátu (7,3 MG)