Kariéra? Začínáme ve škole!

Helena Košťálová

Co chceme u dnešních dětí rozvíjet? Jaké kompetence v budoucnu pomohou mladým lidem k tomu, aby obstáli na proměnlivém pracovním trhu?

Dnešní zaměstnavatelé vyžadují odborné znalosti a oceňují zkušenosti. Na druhé straně se stále častěji setkáváme s požadavky na schopnost efektivní komunikace, týmové spolupráce či flexibility, tedy tzv. měkkými dovednostmi. Když k tomu přičteme fakt, že v dnešním světě je téměř nereálné setrvat celý život na jednom pracovním místě (pracovní místa vznikají a zanikají, požadavky našeho okolí se velmi rychle mění, objevují se nové technologie a naše dovednosti velmi rychle zastarávají), je evidentní, že nároky na současné i budoucí zaměstnance se stále zvyšují.

Jak se s tím můžeme vypořádat? Jak se nestát pasivní obětí změn, ale aktivně využívat všech příležitostí? A jak na toto připravit děti a mládež, kteří se teprve na svůj vstup na trh práce chystají?

Jednou z odpovědí je kariérové poradenství postavené na principu kariérového managementu. Přijetí tohoto konceptu v praxi znamená celoživotní rozvoj kompetencí (tzv. career management skills – CMS), které jsou nezbytné pro schopnost řídit si vlastní kariéru. S rozvojem kompetencí není třeba příliš dlouho vyčkávat, určitě je namístě zahájit aktivní rozvoj již na základních školách. Jak se s věkem vyvíjí schopnosti člověka, vyvíjí se i úroveň jednotlivých kompetencí. Platí tedy, že ani po odchodu ze školy osobní rozvoj nekončí, i v dospělém věku je možné posouvat se na vyšší úrovně.
Práce s kompetencemi byla také ústředním tématem semináře Kariéra? Začíná ve škole!, který připravilo centrum Euroguidance. Cílem workshopu bylo nastartovat diskusi o realizaci kariérového poradenství na základních, středních i vysokých školách. V prvé řadě jde o snahu reflektovat na dlouhodobý celosvětový trend začlenit do školních vzdělávacích programů koncept kariérového managementu.

Zajímavou částí semináře byla panelová diskuse, která otevřela téma „kariérních kompetencí“ na českých školách. Co českým žákům a studentům schází? Mezi nejčastěji jmenovanými zazněla např. zodpovědnost za svoje činy či schopnost adaptovat se na změnu, ale především schopnost komunikovat, řešit konflikty, respektovat odlišnosti či myslet v souvislostech. Co často pedagogové u svých studentů postrádají je také aktivita a motivovanost. Ceněný je i kreativní přístup v řešení problémů. Zaměstnavatelé u absolventů postrádají schopnost komunikace, sebeprezentace, schopnost sebereflexe a na reálném základě vybudované sebevědomí.

Na požadavek pedagogů sdílet zkušenosti z praxe jsme reagovali svou účastí na setkání s pedagogy a v závěru semináře předvedla lektorka EKS Helena Košťálová hodinovou ukázku kreativních technik, které pomohou rozvíjet kariérní kompetence přímo ve výuce. Pedagogové si vyzkoušeli některé techniky “na vlastní kůži” a domů si odnesli pracovní listy, které jim pomohou v práci s jejich žáky a studenty. Jednou z představených technik byla například video ukázka ze seriálu Ovečka Shaun. A jak s video ukázkami pracovat? Žáci nebo studenti mohou zábavnou formou sami pojmenovávat kompetence, které u hrdinů seriálu sledují. Tato netradiční forma se u pedagogů setkala s úspěchem: „To je super, to určitě zkusím ve škole - vidím, že tu bude fungovat už na ty malé děti z prvního stupně!"