Posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce v ČR

Christo Bjalkovski

Tisková zpráva: Projekt „Na práci v ČR“, Multikulturní centrum Praha, 26. června 2012

Tým Multikulturního centra Praha realizuje tříletý projekt, jehož cílem je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce.

„Práce je klíčovým nástrojem pro úspěšnou integraci každého člověka, na tom se shodují experti i laici, protože právě práce představuje naprosto zásadní inkluzivní faktor, díky ní člověk získává nejen výhody ekonomické, ale zároveň i sociální a symbolický kapitál – jako je uznání, společenská prestiž spojená s výkonem placené práce, sociální vazby a společenské kontakty“, uvádí Dagmar Sieglová, ředitelka Multikulturního centra Praha. „Pro osoby jakýmkoli způsobem znevýhodněné na trhu práce – ať už původem, věkem, zdravotním či sociálním handicapem – je ještě důležitější nežli pro většinovou populaci“.
Aktuální koncepce integrace cizinců v České republice konstatuje urgentní potřebu přenést podstatnou část agendy spjaté s integrací cizinců na samosprávy. Absence integrační strategie na lokální úrovni se může projevovat negativními společenskými jevy, jako je například sociální vyloučení cizinců, vykořisťování cizinců-zaměstnanců nebo nelegální zaměstnávání, může docházet i k dlouhodobému napětí mezi migranty a majoritní společností.
Příspěvkem k řešení tohoto problému by měla být právě realizace projektu „Na práci v ČR“, jehož cílem je především posílit roli českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce, a to především formou vzdělávání úředníků místních samospráv, úřadů práce, integračních center a živnostenských úřadů, což jsou zaměstnanci, kteří s cizinci přicházejí do kontaktu při výkonu své profese.
Projekt, který se plným názvem jmenuje „Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst“, realizuje tým Multikulturního centra Praha. Projekt s číslem CZ.1.04/5.1.01/77.00030 je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Byl zahájen v květnu 2012 a potrvá tři roky, tedy až do dubna 2015.
Zahraničními partnery projektu se staly renomované zahraniční organizace s dlouholetou tradicí, které sídlí v Bruselu, Drážďanech a v Berlíně. Jsou to neziskové organizace Centre Bruxellois d'Action Interculturelle asbl – CBAI, Humanity in Action Deutschland e.V., Rejs e.V. a zmocněnkyně města Drážďany pro integraci a záležitosti cizinců. Expertní konzultace poskytuje Bertelsmannova nadace.
„Vzdělávání úředníků bude probíhat za pomoci zahraničních partnerů, budou realizovány simulace, integrační workshopy a návštěvy českých úředníků v Berlíně, Bruselu a Drážďanech“, uvádí Tereza Blahoutová, výzkumnice realizačního týmu.
Velkým přáním realizačního týmu je, aby projekt „Na práci v ČR“ přispěl k integraci cizinců na lokální úrovni prostřednictvím posílení role českých měst v této oblasti.

Kontakty:

Mgr. Ing. Tereza Blahoutová

Výzkumnice projektu Na práci v ČR
E-mail: seminars@mkc.cz
Tel. 296 325 346

Mgr. Dagmar Sieglová MSEd., Ph.D.
Ředitelka Multikulturního centra Praha
E-mail: director@mkc.cz
Tel. 296 325 345