Assessment centrum v kariérovém poradenství

Pro koho je kurz určen: 

Kurz na míru můžete objednat pro zaměstnance vaší orgaizace či konkrétní pracovní tým. Kurz je určen všem zájemcům o skupinové kariérové poradenství (kariéroví poradci či ti, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují).

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • poskytujete pracovní poradenství
  • organizujete skupinové poradenské kurzy (job cluby v sociálních službách, na úřadech práce, poradenství na vysokých školách)
  • hledáte inspiraci pro vaši poradenskou práci

Obsah kurzu:

Kurz vychází z metody Assessment centra (AC), které je jednou z metod výběru zaměstnanců. Techniky AC aplikované do kariérového poradenství jsou využitelné pro rozmanité cílové skupiny sociálních služeb. Přináší zásadní úspěchy v tom, že umožňují identifikaci kompetencí, podporují sebevědomí klientů a jejich motivaci k seberozvoji. Dále přispívají k aktivizaci při hledání zaměstnání, přináší nový náhled na volbu zaměstnání a často také vedou k ujasnění při výběru rekvalifikace nebo dalšího vzdělávání.
Na kurzu se seznámíme s konceptem AC převedeného do kariérového poradenství a zaměříme se především na nástroje, které nám pomohou identifikovat kompetence klientů na základě jejich výkonu ve sledovaných aktivitách (např. individuální pohovory, modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem nebo případové studie). Osvojíme si praktické techniky pro vedení pracovního pohovoru a rozvoj komunikačních dovedností klientů. Vyzkoušíme si metody pro objektivní hodnocení sledovaného výkonu spolu s předáváním zpětné vazby klientům.

Co se na kurzu naučíte: 
  • jak identifikovat a rozvíjet kompetence klientů pomocí technik z assessment centra
  • používat moderní metodu STAR pro nácvik pracovního pohovoru
  • metody pro objektivní hodnocení klientů
  • jak předávat zpětnou vazbu PĚTI P s důrazem na pozitivní výkon klientů
Kdo vás bude školit: 
 

Markéta Cudlínová vystudovala sociální práci a v EKS pracuje jako lektorka a kariérová poradkyně. Její odbornou oblastí jsou kurzy zaměřené na vstup na trh práce a na rozvoj komunikačních dovedností. Tyto kurzy jsou zaměřeny především na mapování silných stránek a nácvik pozitivní sebeprezentace. V posledních dvou letech  se zaměřila převážně na metody kariérového poradenství a jejich propojování se vzděláváním. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a absolvovala trénink hodnotitelky Assessment center.
Kontakt pro objednání kurzu: 
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz
Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů: 

Dnešní kurz mi pomohl:

"V ujasnění a rozšíření kompetencí týkajících se práce s klienty v oblasti kariérového poradenství."

"Uvědomění si své schopnosti a dodat sílu a chuť nadále se v této oblasti vzdělávat."

"Uvědomit si význam toho, aby měl člověk zvládnutí určité kompetence podložené konkrétními příklady."