Zajímají nás zkušenosti migrantů a migrantek na trhu práce

Lenka Kolářová

Jednou z hlavních činností Evropské kontaktní skupiny jsou vzdělávací kurzy pro migranty a migrantky, které jim pomáhají s uplatněním na trhu práce. Abychom pro ně mohli připravit kvalitní programy, které reagují na jejich skutečné potřeby, musíme neustále mapovat aktuální situaci na trhu práce a v neposlední řadě také naslouchat zkušenostem a názorům samotných migrantů a migrantek. Pravidelně se tak věnujeme realizaci výzkumných šetření, která sledují různé oblasti života cizinců a cizinek v České republice.

Naším aktuálním projektem je sociologický výzkum zaměřený na integraci migrantů a migrantek na českém pracovním trhu. V rámci tohoto projektu jsme realizovali dvě desítky rozhovorů, jejichž prostřednictvím jsme zjišťovali následující informace: jaké zkušenosti mají migranti a migrantky s hledáním práce v České republice, jaké zdroje informací o pracovním trhu využívají, které poradenské a vzdělávací služby využívají, jak je hodnotí, a které jim naopak schází. Stejně tak nám informace o svých zkušenostech z poradenské praxe a vzdělávacích programů poskytli pracovníci a pracovnice z poradenských organizací, které se věnují práci s cizinci a cizinkami. Výzkum realizujeme ve spolupráci se zahraničními partnery a samotné šetření proběhlo současně v pěti evropských zemích. Výsledky výzkumu jsou nyní zpracovávány partnerskou organizací v Polsku. A jak výzkum hodnotíme?

Potěšilo nás, že se nám podařilo uskutečnit rozhovory s různorodou skupinou migrantů a migrantek. Výsledky výzkumu jsou tak výpovědí o zkušenostech této skupiny z pohledu mužů a žen různých národností, kteří/é mají vzdělání v odlišných oborech, rozmanité pracovní zkušenosti a různou úroveň znalosti českého jazyka. Mezi nejdiskutovanější témata rozhovorů patřily zejména otázky ke vstupu na pracovní trh v České republice a hodnocení poskytovaných služeb. Jak napovídají vybrané citace z rozhovorů: „Potřebovala bych chodit na kurzy, jako chodí lidi, kteří nejsou z EU. Pro ně je tu toho spoustu a mně by to taky hodně pomohlo. Je moc těžké najít nějaké kurzy pro mě (migrantka z Litvy).“„Chybí centrum pro cizince, kde by jim poradili v jejich jazyce. Bohužel, praxe je taková, že vy dostanete nějaký odkaz na tisíc stránek na internetu a k tomu vám řeknou: Přečtěte si to (migrant z Moldavska)“. Mezi nejvyužívanější služby patří výuka českého jazyka a individuální poradenství: „Tak nejdůležitější je naučit se jazyk. Bez toho dobrou práci nenajdeš.“ „Chodím na kurzy češtiny, ale potřebovala bych něco pro pokročilé. Jenže to bych musela jít na univerzitu, a na to nemám.“ Informace o svých zkušenostech z poradenské praxe a vzdělávacích programů nám poskytli pracovníci a pracovnice poradenských organizací ze státního i neziskového sektoru: „Nejefektivnější jsou individuální konzultace s klienty. Máte možnost reagovat na jejich konkrétní problémy.“ A jak je to s tištěnými materiály? „Když vydáte nějakou brožuru, tak ty informace jsou za rok k ničemu. Pořád se něco mění.“ A ještě jedna informace k poskytovaným službám: „Je fakt, že většina organizací v ČR poskytuje víceméně stejné služby. Užitečná by pro nás byla inspirace ze zahraničí.“ Tolik tedy z citací dotazovaných. Díky rozhovorům jsme získali bohatý materiál o praktických zkušenostech migrantů a migrantek na pracovním trhu a také informace o poskytovaných službách v této oblasti nejen ze strany neziskových organizací, ale také státních institucí. Závěrečná zpráva o výzkumu bude zveřejněna v průběhu léta.

Výsledky výzkumných rozhovorů budou také zpracovány v připravované metodice, na které Evropská kontaktní skupina pracuje s pěti partnerskými organizacemi z Velké Británie, Španělska, Německa a Polska. Metodika bude obsahovat soubor nejlepších příkladů dobré praxe, praktické zkušenosti a odborné znalosti partnerských organizací ze všech zúčastněných zemí. K dispozici bude zdarma všem zájemcům a zájemkyním o oblast integrace migrantů a migrantek na trh práce. Chtěli bychom také touto cestou poděkovat všem, kteří/ré nám poskytli/y informace o svých zkušenostech a zúčastnili/y se výzkumných rozhovorů.

Pro další informace o průběhu příprav metodiky a související informace sledujte naše webové stránky.

Metodika je vytvářena v rámci projektu European Migrant Adviser Toolkit, který byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci.